Mapování ovocných dřevin

Ovocné dřeviny ve volné krajině jsou nedílnou součástí naší krajiny a pro naše předky byli nepostradatelnou součástí života. Poskytovali stín na cestách a při práci na polích, vyznačovali hranice území a v neposlední řadě poskytovali dostatek ovoce nejen přo přímý konzum ale i na uskladnění. Z našeho moderního pohledu se předchozí funkce upozaďují a nabývají funkce nové. 

 

Ve volné krajině jsou významným liniovým prvkem, který slouží ke snazší orientaci v terénu, jsou významným útočištěm pro mnoho druhů hmyzu a ptáků, pro které slouží jako zdroj potravy. 


Foto autor

 

Naši předci, je vysazovali nejen z výše zmíněných důvodů, ale i z nařízení ck. monarchie, neboť ovoce podél cest sloužilo jako zdroj potravy pro pochodující vojska a vesnice měli povinnost se o tyto výsadby starat a obnovovat. A v dobách míru sloužili jim. A další generace o ně pečovali dále. Po 1. sv. válce o ovocné dřeviny pečovali buď místní Okrašlovací spolky, nebo někdo z obyvatel. V dnešní době je péče o tyto dřeviny zanedbávána a jsou mnohými vnímány spíše negativně. Ale nyní nastává doba, kdy se lidé vracejí zpět k tradici a je velká snaha o objevování starých pokladů ukrytých v ovocných dřevinách v naší krajině.

 

Velký kus práce na tom udělal ČSOP a další spolky zvláště v oblasti Bílých Karpat kde bylo provedeno již dosti podrobné mapování a bylo založeno již několik Genofondových výsadeb starých odrůd.

 

Z těchto a dalších důvodů jsem se rozhodl zmapovat hlavně oblast okolo Jílového u Prahy, ale pokud bude mít někdo zájem, rád zjistím jaké stromy rostou i jinde v krajině nebo na zahrádkách. K tomu všemu využívám níže uvedené metodiky a mnoho pomologické literatury.

 

Výstupem budou seznamy nalezených odrůd ovocných dřevin s přesným zaměřením jejich polohy, zdravotním stavem a mnoha dalšími údaji.
 
Používaná metodika:
Machovec, J. 1982. Sadovnická dendrologie. Státní pedagogické nakladatelství. Praha. 246 s.
Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK C02 003:2016 - Punkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK C02 005:2016 - Péče o funkční výsadby ovocných dřevin
Tetera, V. 2003. Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin. ČSOP. Veselí nad Moravou. Metodika č.4
pomologické popisy odrůd: www.stareodrudy.cz/archiv-starych-odrud/
 
Velice dobrým prjektem je na-ovoce.cz/web/ kde dobrovolníci udávají nalezené ovocné dřeviny.
 


Foto autor